PRIVACY STATEMENT GRAALHUIS LEGAL

Bij Graalhuis Legal draait alles om de belangen van haar klanten zo goed mogelijk te dienen en het leveren van goede dienstverlening.  Om dat te kunnen doen is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken. Als wij dat doen zullen wij deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. Vanzelfsprekend zorgt Graalhuis Legal er voor dat elke verwerking (gebruik) van persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht is.

Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door de Graalhuis Legal verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Graalhuis Legal.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Graalhuis Legal verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Wij kunnen in dat verband onder meer uw voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadres, KvK-nummer, BTW- identificatienummer en nadere bedrijfsgegevens (bij eenmanszaken en vennootschappen onder firma mogelijk een persoonsgegeven) verwerken. Vanzelfsprekend verwerken wij ook de inhoud van de met u gesloten overeenkomsten en gemaakte afspraken.

Waarom we persoonsgegevens nodig hebben en gebruiken

Graalhuis Legal verwerkt de hierboven weergegeven persoonsgegevens, voor de volgende doelen en wettelijke grondslagen:

Graalhuis Legal verwerkt de hierboven weergegeven persoonsgegevens hoofdzakelijk om de met haar gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Daaronder wordt ook verstaan het hierover communiceren met haar klanten. Ook worden deze gegevens gebruikt om facturen te kunnen sturen, betalingen te administreren en eventueel vorderingen te kunnen incasseren.

De gegevensverwerking is soms ook noodzakelijk om een wettelijke plicht na te komen waaraan Graalhuis Legal onderworpen is, zoals bijvoorbeeld de Wet Rijksbelastingen.

Website

Graalhuis Legal respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Er wordt geen persoonlijke informatie middels deze website verzameld. Deze website maakt geen gebruik van cookies. Er wordt dus geen informatie verzameld over de momenten waarop u deze website bezoekt, dan wel over uw IP adres of browser.

Deze website biedt op enkele plaatsen de mogelijkheid aan om een reactie te ontvangen, bijvoorbeeld voor het vragen van informatie. In dat verband of als u via e-mail reageert, zullen noodzakelijkerwijs gegevens van u worden gebruikt (zoals uw naam en adres of e-mailadres) om aan uw verzoek te kunnen voldoen. In dit verband zal eveneens uw privacy worden gerespecteerd. De door u aldus verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en voor eventueel aangegeven doeleinden. Uw gegevens zullen niet worden opgeslagen of gebruikt voor andere doeleinden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Vanzelfsprekend bewaart Graalhuis Legal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor het is verwerkt. Hoe lang een persoonsgegeven wordt bewaard is afhankelijk voor het doel waarvoor het verwerkt is.

Als de gegevensverwerking betrekking heeft op een overeenkomst met ons dan worden uw (persoons)gegevens die samenhangen met die overeenkomst  en daarmee samenhangende facturen en andere financiële gegevens, mede uit hoofde van fiscale verplichtingen gedurende zeven jaar bewaard.

In specifieke gevallen kunnen we persoonsgegevens langer bewaren dan hierboven aangegeven, bijvoorbeeld als dat nodig is in verband met mogelijke juridische procedures.

Delen met anderen

In principe delen we uw gegevens alleen met anderen als er een goede reden of verplichting voor is. Zo schakelt Graalhuis Legal bij de uitvoering van haar opgedragen taken ook andere dienstverleners in.  Hieronder kunnen onder meer bedrijven voorkomen als postbedrijven en ICT-dienstverleners. Deze bedrijven kunnen als dat noodzakelijk is voor het desbetreffende doel uw persoonsgegevens ontvangen.

Graalhuis Legal is in sommige gevallen ook gehouden persoonsgegevens te verstrekken aan bepaalde opdrachtgevers en aan daartoe bevoegde (overheids)instellingen , zoals toezichthouders, het UWV, opsporingsinstanties en de belastingdienst.

Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan verwerkers of derden, zal Graalhuis Legal erop toezien dat de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoewel Graalhuis Legal zich tot doel heeft gesteld persoonsgegevens zo beperkt mogelijk en bij voorkeur binnen de Europese Economische Ruimte door derden te laten verwerken, zou het kúnnen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In die uitzonderlijke gevallen zal Graalhuis Legal vanzelfsprekend ook passende maatregelen nemen die nodig zijn om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hebt u nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, kunt u een e-mail sturen aan . U kunt ook een brief sturen naar Graalhuis Legal, Leidseweg 117 (2253 AA) te Voorschoten.

Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam en adres. Voegt u ook een kopie van een wettelijk identificatiebewijs (paspoort of rijbewijs) bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft. Wij verzoeken u voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs uw burgerservicenummer,  MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacyreglement

We kunnen dit Privacyreglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. U treft een link naar de meest actuele versie van ons Privacyreglement onderaan onze website aan. De laatste wijziging was op 1 maart 2018.