disclaimer

De gegevens op deze website zijn slechts bedoeld ter algemene informatie en zijn niet uitputtend. Graalhuis Legal kan de inhoud van deze website zonder nadere aankondiging wijzigen.

Hoewel Graalhuis Legal veel zorg betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website staat hij echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Deze website is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Graalhuis Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht, voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de gegevens op deze website en/of de (on)mogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal, behoren toe aan Graalhuis Legal. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie te gebruiken (ten behoeve van deren of anders dan voor uitsluitend eigen gebruik), door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Graalhuis Legal.

Indien u via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door deze derde(n) die op de betreffende website wordt/worden genoemd. Graalhuis Legal is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op deze sites van derden.

Bij het eventueel ontstaan van conflicten door of voortkomende uit het gebruik of de inhoud van deze website, zal eerst getracht worden om onderling tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.