Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Graalhuis Legal

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

Graalhuis Legal: de heer mr. C. Vreeburg, handelend onder de naam Graalhuis Legal, gevestigd in Voorschoten, aan de Leidseweg 117 (2253 AA). In geschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag, onder nummer 27335280.

De Klant: de natuurlijke persoon die Graalhuis Legal opdracht verleent, ook in het geval de natuurlijke persoon een maatschap, v.o.f., een besloten vennootschap of een andere rechtspersoon vertegenwoordigt, wiens of wier belang het betreft.

Verschotten: onder meer verstaan de reis- en verblijfkosten, de kosten van door derden (zoals deurwaarders, informatiebureaus), de kosten van uittreksels (burgerlijke stand, gemeentelijke basisadministratie, kamer van koophandel, e.d.), alsmede, in het geval van een procedure, de door het gerecht in rekening gebrachte griffierechten.

Kantoorkosten: de kosten van porti, telefoon, fax en fotokopieën, welke forfaitair worden vastgesteld op 5% van het berekende honorarium.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, tenzij voorafgaande aan de

totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de Klant. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Niet alleen Graalhuis Legal, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een Klant zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens Graalhuis Legals Klant een beroep doen.

2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Graalhuis Legal deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.

2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert, dit in de geest van de gemaakte afspraken en/of overeenkomsten.

Artikel 3 Opdracht

3.1. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door de vennootschap is aanvaard. Een opdracht wordt, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd.

3.2 Iedere opdracht wordt geacht te zijn verstrekt door een natuurlijk persoon, met wie de overeenkomst van dienstverlening wordt aangegaan, ook in het geval de opdracht een zaak betreft van een maatschap, v.o.f., naamloze/besloten vennootschap of andere rechtspersoon, welke door de natuurlijke persoon Klant wordt vertegenwoordigd. Indien het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten als bedoeld in artikel 1 aan een maatschap, v.o.f., besloten vennootschap of andere rechtspersoon in rekening wordt gebracht, ontslaat dat de natuurlijke persoon niet van de persoonlijke aansprakelijkheid voortvloeiende uit de opdracht. De natuurlijke persoon en de maatschap, v.o.f., besloten vennootschap of andere rechtspersoon zijn

hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 4 – Gegevens en informatie

4.1 Graalhuis Legal is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de Klant alle door Graalhuis Legal verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Graalhuis Legal gewenst heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de Klant de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de Klant.

4.2 De Klant is gehouden Graalhuis Legal onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Graalhuis Legal verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

5.1 Graalhuis Legal bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

5.2 Graalhuis Legal zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Graalhuis Legal kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

5.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de Klant niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Graalhuis Legal de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 6 – Intellectuele vermogensrechten

6.1 Alle rechten met betrekking tot produkten van de geest die Graalhuis Legal bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Graalhuis Legal, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

6.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Graalhuis Legal is het de Klant niet toegestaan de produkten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren onverminderd het bepaalde in artikel 7.3.

Artikel 7 – Geheimhouding

7.1 Graalhuis Legal is verplicht de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Graalhuis Legal een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of de Klant, Graalhuis Legal van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

7.2 Graalhuis Legal en al degenen die voor Graalhuis Legal werkzaam zijn, direct of indirect, zijn indien zij optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben genomen aan te wenden voorzover deze naar hun redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

7.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Graalhuis Legal is het de Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Graalhuis Legal openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Graalhuis Legal , op de Klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de Klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

Artikel 8 – Honorarium

8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Graalhuis Legal vast te stellen uurtarieven. Graalhuis Legal is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

8.2 Graalhuis Legal kent speciale tarieven voor volumeopdrachten die een voortdurend karakter hebben. Tevens is het mogelijk om gebudgetteerde afspraken te maken voor bepaalde soorten zaken. Zonder deze afspraken geldt hetgeen is gesteld in het voorgaande lid.

8.3 Door Graalhuis Legal ten behoeve van de Klant betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van 5% het honorarium in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum.

9.2 Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de vennootschap gestelde bank- of girorekeningen dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.

9.3 Indien de vennootschap invorderingsmaatregelen treft tegen de klant die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – welke kosten gesteld worden op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 115,00 – ten laste van de Klant.

9.4 Betaling door de cliënt geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:44 BW, zodat de betaling eerst in mindering strekt op de kosten als bedoeld in het derde lid van dit artikel, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).

9.5 Graalhuis Legal behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant daartoe naar het oordeel van Graalhuis Legal aanleiding geeft – van de Klant gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Graalhuis Legal gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 10 – Reclames

10.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 50 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Klant reclameert dan wel, indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen 50 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Graalhuis Legal te worden kenbaar gemaakt.

10.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van de Klant niet op, behoudens voor zover Graalhuis Legal aan de Klant te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Graalhuis Legal de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door de Klant reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De verplichtingen van Graalhuis Legal voortvloeiende uit de opdracht zijn aan te merken als een inspanningsverbintenis. Graalhuis Legal is dan ook niet aansprakelijk indien de uitvoering van de opdracht niet het door cliënt beoogde resultaat heeft.

11.2 Graalhuis Legal is jegens de Klant aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Graalhuis Legal is evenwel niet aansprakelijk voor:

– bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door de Klant aan Graalhuis Legal of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de Klant;

– bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Graalhuis Legal ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Graalhuis Legal daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Graalhuis Legal verbonden organisatie of ingeschakelde personen of bedrijven;

– bij de Klant of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

11.3 De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Graalhuis Legal gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Graalhuis Legal.

11.4 Iedere aansprakelijkheid van Graalhuis Legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij Graalhuis Legal te Voorschoten.

11.5 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Klant naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 8 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Graalhuis Legal heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft, tot een maximum van € 2.500,00.

11.6 Graalhuis Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Graalhuis Legal is door de Klant gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden) die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen namens de Klant te aanvaarden.

11.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Graalhuis Legal indien niet binnen drie maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Klant bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

11.8 De Klant vrijwaart Graalhuis Legal tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de Klant verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Graalhuis Legal.

Artikel 12 – Bewaartermijn

12.1 Na het sluiten en archiveren van het dossier worden de dossiers voor de duur van vijf jaar bewaard. Na verloop van die termijn wordt het dossier vernietigd, tenzij de klant voor het verstrijken van de termijn schriftelijk aan Graalhuis Legal kenbaar maakt het dossier te willen ontvangen.

Artikel 13 – Vervaltermijn

13.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welken hoofde ook jegens Graalhuis Legal in verband met het verrichten van werkzaamheden door Graalhuis Legal in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 14 – Rechtskeuze

14.1 Op alle overeenkomsten tussen de Klant en Graalhuis Legal is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Leidseweg 117 | 2253 AA Voorschoten | Tel. 06-50633429 | Fax. 071-8200218 | Email: