Intellectueel Eigendomsrecht

De term Intellectueel Eigendom wordt gebruikt als verzamelnaam voor een aantal verschillende rechtsgebieden, die gemeen hebben dat ze allemaal gaan over voortbrengselen van de geest of op tekens die worden gebruikt om producten / diensten of ondernemingen individueel te onderscheiden.

Het is voor de maker van een creatie of de houder van een merk, model of handelsnaam van groot belang dat anderen zijn werk niet klakkeloos overnemen of meeliften op zijn succes. Daarom is het noodzaak om inbreuken op deze intellectuele eigendomsrechten tijdig en doelmatig aan te pakken.

De meest bekende rechtsgebieden binnen het Intellectuele eigendomsrecht zijn het merken-, octrooi- , handelsnaam- en auteursrecht.

Merkenrecht

Een merk is een teken waarmee een product of een diensten onderscheiden kan worden van die van anderen. Dit teken kan de naam zijn, maar kan ook een logo, de vorm of verpakking van een product zijn.

Octrooirecht

Dit heeft betrekking op tekeningen of modellen waarvan het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan een eigen karakter heeft. Het uiterlijk kan worden afgeleid uit de kenmerken de lijnen, de kleuren, de vorm, de textuur en de materialen van het voortbrengsel. Een octrooi, ook wel patent genoemd, is een exclusief recht op een uitvinding waarmee u een ander kunt verbieden de uitvinding commercieel toe te passen.

Handelsnaam

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handelt en zich op de markt profileert. Het recht op een handelsnaam ontstaat door als eerste de naam te voeren, maar het is verstandig, uit bewijsrechtelijk oogpunt een handelsnaam direct te laten registreren bij de Kamer van Koophandel.

Auteursrecht

Het auteursrecht geeft de maker van een ‘werk van letterkunde, wetenschap of kunst’ het exclusieve recht het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Het auteursrecht ontstaat automatisch zodra het werk is gemaakt en origineel is.